Slovní zásoba prajzštiny

Un je fajny synek,  budźe z něho dobry chłop. Mi se něspomi. Najprem  muśiš išć dodom. Kobzole su v pivnici. Kaj idźeš?

Slezská nářečí mají svou vlastní velmi bohatou slovní zásobu. Značná část této slovní zásoby je slezským nářečím společná. Některá slova už jsou pouze součástí sběratelských záznamů z minulého století, kdy byla v československé části Slezska prováděna výrazná sběratelská činnost.

Jsou to třeba slova jako vukolni (okolní), zblinka (maličkost, detail), morovo (hodně, strašně), přyść  v ženstvi (dozrát v ženu), velucny, starucny (hodně velký, hodně starý), šidłavy (klamný).

Některá slova však jsou  stále v celém regionu živá, všichni jim rozumí a běžně se užívají v komunikaci. Jsou to ale už jen „sirotci“, pozůstatky původní mluvy v jinak českém projevu. Jsou to třeba slova jako kaj (kde, kam), bo (protože), včil (teď), robota (práce).

Jednotlivá nářečí pak mají část slovní zásoby typickou pro daný mikroregion. Prajzština například má ve své slovní zásobě tyto výrazy:

un (on), jo (já), chłop (muž), roba (žena), malič se (ubývat), čmi se (stmívá se), vidni  se (rozednívá se), přydź v nic, zarobek (výdělek), kot (kočka), kobzol (brambor), huś (husa), kura (slepice), krabaty (vrásčitý), kraba (vráska), mocny (silný), chutny (příjemný), šumny (pěkný), bantovać (nespat, provokovat, budit ostatní), zabobony, zabobonař (staré historky, zábavný lidový vypravěč), dřyst,  dřystać (nesmysl, mluvit beze smyslu), drabem (kvapem), porvać (hrábnout, sebrat), drapnuć – synonymum k porvać

Některá slova v prajzštině znějí  stejně jako v češtině, mají ale naprosto jiný význam:

chutny čas, chutny synek – chutny má význam příjemný

lepši jak nic – ve smyslu lepší něco než nic

skoro rano – brzy ráno

brzo deset – skoro deset

K mým velmi oblíbeným výrazům patří třeba slova bunckać se (un se nem tak buncka – jen se tak potlouká), hłybočina (hlubina),  řykać (modlit se), tesknica (stesk), zahlidać  (nahlížet), bočić se (mračit se)łacny (levný),  hybky (mrštný), hojně razuv (mockrát),  dźeprem (teprve), ni vjela vert (nestojí za moc) a mnoho a mnoho dalších.

Jsou to krásná slova,  která, pokud se o ně nepostaráme, brzy z naší řeči vymizí.


ArsylineGRAPHIC & WEBDESIGN STUDIO
Varování

Zavřít